குவாங்சோவிலிருந்து உங்கள் தொழிற்சாலைக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்?

2022-10-19

குவாங்ஜோவிலிருந்து நிங்போவிற்கு விமானத்தில் 2.5 மணிநேரம் ஆகும்.