உபகரணங்களை இயக்கி முடிக்க எத்தனை நாட்கள் தேவை?

2022-10-19

பொதுவாக, கமிஷன் வேலையை முடிக்க சுமார் 10 நாட்கள் தேவைப்படும். இறுதிப் பயனரின் ஒத்துழைப்பைப் பொறுத்து சரியான நேரம் தேவைப்படுகிறது.