வெப்பமான காலநிலையில் உபகரணங்களை நிறுவ முடியுமா?

2022-10-19

ஆம், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் கூரையின்றி திறந்த பகுதியில் வேலை செய்ய எங்கள் இயந்திரத்தை நிறுவிய அனுபவம் எங்களுக்கு உள்ளது.